Bir yanda …………………………………… ……………………………… (bu sözleşmede ALICI olarak anılmaktadır) ile diğer yanda ………………………………….. (bu sözleşmede SATICI olarak anılmaktadır) aşağıdaki sözleşme şartlarını tespit etmişlerdir.
1. KONU
İşbu sözleşme belirtilen malların SATICI tarafından ALICIYA satılması ve SATICININ ödeme koşullarını düzenlemektedir.

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ
İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecektir.

3. TARAFLARIN İRTİBATLARI - FATURA BİLGİLERİ

3.1. ALICI
Adres
:

Tel. No
:

Faks No
:

E-Posta
:

Vergi Dairesi
:

V.D. Sicil No
:

3.2. SATICI
Adres
:

Tel. No
:

Faks No
:

E-Posta
:

Vergi Dairesi
:

V.D. Sicil No
:

4. MALIN TESLİM TARİHİ

4.1. İşbu sözleşme konusu ………………………… adet ………………. aşağıda belirtilen tarihlerde SATICI tarafından ALICIYA teslim edilecektir.
Sıra Cins Miktar Teslim Tarihi Tutar (YTL)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TOPLAM

5. BEDEL
Yukarıda belirtilen malların toplam fiyatı KDV dahil ……………………….. YTL. dir (ayrıca yazıyla yazılacak …………………….. ).

6. ÖDEME
ALICI işbu sözleşmede belirtilen senetlerin vadesinde ödeme yapacak ve bedeli ödenen senet kendisine iade edilecektir.

7. SATICI SENETLERİ

7.1. ALICI aşağıda belirtilen senetleri usulüne uygun olarak düzenleyip işbu sözleşme tarihini takip eden ………. Gün içinde ve fakat malların tesliminden önce SATICIYA teslim edecektir.
Sıra Keşide Tarihi Vade Tarihi Borçluları Bedeli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TOPLAM


7.2. Bu senetler alacak senedi olup, ALICININ bu sözleşmedeki yükümlülüklerinden birini yerine getirmemesi halinde sonraki tarihli senetlerdeki alacak muaccel olacaktır ve SATICI elindeki senet bedellerinin tamamının ödenmesini vadesini beklemeksizin ALICIDAN talep edebilecektir.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ ve SON BULMASI

8.1. ALICI işbu sözleşmede belirtilen tarihte senetleri teslim etmediği takdirde bu sözleşme kendiliğinden fesholur. Bu halde SATICI her türlü kaybının tazminini ALICIDAN talep edebilir.

8.2. SATICI iş bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yine işbu sözleşmede belirtilen tarihlerde yerine getirmediği takdirde ALICI süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde ALICI her türlü kaybının tazminini SATICIDAN talep edebilir.

8.3. Bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin tamamı taraflarca yerine getirildiğinde ve tarafların bir diğerinden talebi kalmadığında işbu sözleşme kendiliğinden son bulur.

9. UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MERCİ
İşbu sözleşmeden ya da sözleşmenin maddelerinin yorumundan doğan anlaşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

10. SÖZLEŞMENİN EKLERİ
Tarafların imza sirküleri ve yetki belgeleri
İşbu …… sayfadan ve ….. maddeden ibaret sözleşme metnini okuduk, mahiyetini anladık ve taraflar adına serbest irademizle imzaladık.
Ankara ,…../……/2006

SATICI
SATICI